Machi vs. Taipei Assassins

Winner: Taipei Assassins

Gamedate: Fr 10.07.2015 Event: 2015 LMS Summer Gametyp: 1 / 2

VODMachi

Defeat
Taipei Assassins

Viktory


KDA: 0/2/0 (0,00)
Minionscore: 155
Gold: 8209
Damagedealt: 101942
Damagetaken: 18029
Sightwards: 2
Wardskilled: 1
Neutralminionskilled: 24
KDA: 2/0/11 (13,00)
Minionscore: 23
Gold: 10027
Damagedealt: 110508
Damagetaken: 22243
Sightwards: 5
Visionwards: 6
Wardskilled: 12
Neutralminionskilled: 73
Killingspree: 2
Firstinhibitor-Assist: 1

Doublekills: 1KDA: 0/3/0 (0,00)
Minionscore: 21
Gold: 7270
Damagedealt: 102806
Damagetaken: 26065
Sightwards: 3
Visionwards: 5
Wardskilled: 13
Neutralminionskilled: 70
KDA: 3/1/12 (15,00)
Minionscore: 208
Gold: 11283
Damagedealt: 140381
Damagetaken: 12763
Sightwards: 4
Visionwards: 1
Turret: 1
Neutralminionskilled: 3
Killingspree: 3
Firstblood-Kill: 1
KDA: 1/3/0 (0,33)
Minionscore: 265
Gold: 10409
Damagedealt: 176288
Damagetaken: 15776
Sightwards: 1
Visionwards: 2
Wardskilled: 7
Neutralminionskilled: 26
KDA: 8/0/7 (15,00)
Minionscore: 260
Gold: 13413
Damagedealt: 190175
Damagetaken: 6183
Sightwards: 1
Visionwards: 2
Wardskilled: 5
Turret: 2
Neutralminionskilled: 17
Killingspree: 8
Firstinhibitor-Assist: 1
KDA: 0/7/1 (0,14)
Minionscore: 193
Gold: 8396
Damagedealt: 70536
Damagetaken: 16784
Visionwards: 1
Wardskilled: 2
Turret: 1
Neutralminionskilled: 9
KDA: 5/0/8 (13,00)
Minionscore: 305
Gold: 14152
Damagedealt: 241738
Damagetaken: 9628
Visionwards: 3
Wardskilled: 3
Turret: 4
Inhibitor: 1
Neutralminionskilled: 11
Killingspree: 5
Firstinhibitor-Kill: 1
Firsttower-Kill: 1
KDA: 0/4/1 (0,25)
Minionscore: 33
Gold: 5674
Damagedealt: 19019
Damagetaken: 21313
Sightwards: 2
Visionwards: 3
Wardskilled: 8
Neutralminionskilled: 1
KDA: 1/0/15 (16,00)
Minionscore: 16
Gold: 8295
Damagedealt: 10434
Damagetaken: 5249
Sightwards: 4
Visionwards: 7
Wardskilled: 15
Turret: 1
Inhibitor: 1
Firstinhibitor-Assist: 1
Towers Dragons Inhibitor Barons KDA Gold Goldspent Minions Jungle avg. Level Sightwards Visionwards
Machi M17 2 0 0 0 1/19/2 (0,16) 39958 39896 797 130 13 8 11
Taipei Assassins TPA 10 4 2 1 19/1/53 (72) 57170 48120 916 104 15 14 19